Shively City Hall
3920 Dixie Hwy
Shively, KY 40216
Ph: 502-449-5000
Fax: 502-449-5004
 

 

Sheri Hilt

Sheri.Hilt@ShivelyKY.GOV

Tax Collector

 

 

Karyla Neutz

Karyla.Neutz@ShivelyKY.GOV

Treasurer

 

 

Deana Baril

Deana.Baril@ShivelyKY.GOV

Administrative Assistant

 

 

 

 

Mitzi Kasitz

Mitzi.Kasitz@ShivelyKY.GOV

City Clerk